دستور Awake با A بزرگ شروع میشود.

Awake و Start هردو یکبار اجرا میشوند، اما با این تفاوت که Awake قبل از Start اجرا میشود برای فهم بهتر این مطلب میتوانید خودتان یک  دیباگ لاگ در Awake و یک دیباگ لاگ  در Start قرار بدهید.

Awake

همانطور که در خروجی میبینید Awake در خط بالایی Start نمایش داده شده است یعنی اینکه زودتر و قبل از Start اجرا شده است.

Awake in unity

 

دستور Awake حتی زمانی که اسکریپت شما غیر فعال هم باشد هرچه در این تابع قرار گرفته باشد را اجرا میکند اما دستور  Start فقط زمانی اجرا میشود که اسکریپت فعال باشد برای فهم بهتر ، عکس زیر را مشاهده کنید.

 

Awake and Start

کاربرد Awake در یونیتی

باتوجه به مثالهای بالا میبایست متوجه این نکته شده باشید که زمانی که شما یکسری اقدامات قبل از اجرای بازی قصد دارید صورت گیرد از تابع Awake استفاده کنید چرا که این تابع حتی اسکریپت فعال نباشد هم اجرا میشود.

به زبان ساده تر هرچیزی که قصد دارید قبل از اجرای بازی انجام شود از تابع Awake استفاده میکنیم.