اکثرا دوستان با شرطهای if (اگر) و else (در غیر اینصورت) اشناییت دارند که جهت فهم بهتر یک مثال میزنیم

اگر پلیر شما قراره 4 تا جون داشته باشه تا گیم اور شدن و بخواهیم همین شرط که گفته شد را به صورت کد دربیاریم همانند زیر مینویسیم.

در مثال زیر گفتیم اگر (if)جونش از صفر کمتر شد بازی تمومه در غیر این صورت (else) بازی ادامه پیدا کنه حالا اگر حین عدد 0تا4 شرط دیگه ای داشته باشیم از else if استفاده میکنیم. و در دیباگ هر کدام چه اتفاقی بیفتد را توضیح داده ایم

 

public class NewBehaviourScript : MonoBehaviour 
{


  int jun ;

	void Start () {
    jun =4; 
	}


  void Update()
  {
    if (jun < 0)
    {
      Debug.Log("bazi tamam");
    }
    else if (jun < 3)
    {
      Debug.Log("range bazikon ro Abi kon");
    }
    else if (jun < 2)
    {
      Debug.Log("range bazikon ro sabz kon");
    }
    else if (jun < 1)
    {
      Debug.Log("range bazikon ro ghermez kon");
    }
    else
    {
      Debug.Log("bazi ro edame bede");
    }
  }
}

 

 

 

شرط while

هنگامیکه کد به یک شرطی میرسد شما از سیستم میخواهید تا برایتان در آن شرط برقرار شده اقدامی را انجام دهید.

while(shartMoredenazar)
{

//felan kar ro anjam bede
}

مثال

int a=1;
 
while(a>1)
{
debug.log("while ejra shod");
}