ساختار حلقه for فور به شکل زیر میباشد.

for(tarifemotagheir ; shart ; tooseemotaghyer)

مثال ( با دیباگ مشخص شده است )

for(i=0;i<6;i++)
{

debug.log("meghdare i"+i)
;
}
debug.log("halghe be payan resid");حلقه فور ایچ Foreach

کاربرد فور ایچ برای بخش بخش کردن ارایه ها به کار برده میشود

مثال

public int arr[];foreach(int i in arr)
{

debug.log(i);

}